Kulut veroasioiden muutoksenhaussa

Asiamiehen käyttämisestä aiheutuvat kulut 

Kun verovelvollinen joutuu turvautumaan verotuksen muutoksenhaussa veroasiantuntijan apuun, asiamiehen käytöstä syntyy verovelvolliselle luonnollisesti kuluja. 
 
Asianosaisten veronoikaisuvaatimusvaiheessa syntyneitä kuluja ei korvata hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan. Pääsäännön mukaan kukin vastaa hallintoasiassa omista kuluistaan. Veronoikaisun tekemisestä aiheutuvat asiamieskulut jäävät verovelvollisen itsensä vastattaviksi.
 
Oikeusturvavakuutuksista korvataan vakuutusehtojen mukaisesti asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä yksityishenkilöillä esimerkiksi kotivakuutukseen tai ammattiliittojen vakuutukseen. Myös monet yritykset ovat hankkineet oikeusturvavakuutuksen itsenäisenä erillisenä vakuutuksena tai osana yrityksen muita vakuutuksia. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Oikeusturvavakuutusta voidaan yleensä käyttää vain sellaisissa asioissa, jotka käsitellään tai jotka voitaisiin käsitellä käräjäoikeudessa. Oikeusturvavakuutuksesta ei siten pääsääntöisesti korvata kuluja asioissa, jotka ovat syntyneet lakimiesavun käyttämisestä esimerkiksi hallinnollisissa viranomaisissa, hallinto-oikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa. Yleensä on niin, että oikeusturvavakuutus ei korvaa verovelvollisen kuluja verotuksen muutoksenhaussa. Oikeusturvavakuutusten ehdot kuitenkin vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Oikeusturvavakuutuksen ehdot tulee aina tarkistaa vakuutuskirjasta ja vakuutuskirjan liitteenä olevista erillisistä vakuutusehdoista.

Oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa

Oikeudenkäyntikulut voivat tulla korvattaviksi vasta hallinto-oikeudessa asiaa käsiteltäessä. Hallintolainkäyttölain 74 §:n mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon se, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta.

Oikeusapu

Veroasiassa verovelvolliselle voidaan myöntää oikeusapua ainoastaan erityisen painavasta syystä (oikeusapulaki 6.2 §).