Muutoksenhaku ennakkoratkaisuasiassa

Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen tarkoituksena on, että verovelvollinen voi itselleen tärkeässä tai poikkeuksellisessa tilanteessa saada verottajalta ennakolta tiedon yksittäisen asian verotuksesta. Verovelvollinen voi hakea ennakkoratkaisua tuloverotusta, arvonlisäveroa, ennakkoperintää, työnantajan sosiaaliturvamaksua, perintö- ja lahjaveroa, varainsiirtoveroa, arpajaisveroa, lähdeveroa, korkotulon lähdeveroa ja kiinteistöveroa koskevassa asiassa. Verovelvollinen voi lisäksi tehdä poikkeuslupahakemuksen tappioita koskevassa asiassa.

Verohallinto on antanut asiasta ohjeen ”Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös”.

Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisupäätökseen ja tappioiden vähentämistä koskevaan poikkeuslupapäätökseen sekä päätökseen, jolla hakemus on jätetty tutkimatta, voi hakea muutosta valittamalla. Sen sijaan Verohallinnon päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei voi hakea muutosta valittamalla. Tällöin ennakkoratkaisua voi hakea kokonaan uudelleen.

Verohallinnon antamamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisulautakuntamenettely ei siis koske ennakkoratkaisuja. Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen kotikunta Verohallinnon päätöstä tehtäessä oli. Ennakkoratkaisua koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä hallinto-oikeudessa kiireellisenä.

Verohallinnon antamaan tappioiden vähentämistä koskevaan poikkeuslupapäätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta ennakkoratkaisuasiassa valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusaika hallinto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on 30 päivää tiedoksisaannista. Valitusaika korkeimpaan hallinto-oikeuteen on näin ollen ennakkoratkaisuasiassa lyhyempi kuin valitusaika verotuspäätösten ja erillispäätösten osalta. Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön muutoksenhakuaika Verohallinnon antamasta ennakkoratkaisusta on 30 päivää ja poikkeuslupaa koskevasta päätöksestä 60 päivää. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika lasketaan päätöksen tekemisestä. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voi muutoksenhakuajan kuluessa erityisestä syystä ilmoittaa, että se ei käytä muutoksenhakuoikeuttaan ennakkoratkaisuasiassa (laki Verohallinnosta 26 §).

Ennakkoratkaisua on mahdollista hakea tulo- ja arvonlisäverotusta koskevassa asiassa Verohallinnon lisäksi keskusverolautakunnalta (KVL). Ratkaisun antamisen edellytyksenä kuitenkin on, että asia on periaatteellisesti merkittävä, asiassa annettava päätös edistää verotuskäytännön yhtenäisyyttä tai hakija esittää muun painavan syyn ratkaisun antamisen perusteeksi. Muutoksenhaku keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuun poikkeaa Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun muutoksenhausta. Keskusverolautakunnan antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukselle ei tarvita valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Keskusverolautakunnan päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa kuitenkaan hakea muutosta valittamalla.