Täytäntöönpanon kielto ja keskeytys

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Viranomainen voi kuitenkin hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

Viranomaisen (muutoksenhakuviranomainen), joka käsittelee julkisen saatavan määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta tai perustevalitusta taikka verotusta tai ennakkoperintää koskevaa oikaisuvaatimusta, tulee viipymättä pyynnöstä tai omasta aloitteesta kieltää saatavan ulosotto tai määrätä se keskeytettäväksi (keskeytysmääräys), jollei valitus tai oikaisuvaatimus ole ilmeisen aiheeton.

Täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskeva pyyntö pitää tehdä kirjallisesti viranomaiselle, joka käsittelee veron määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa oikaisuvaatimusta tai valitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa verotuksen oikaisulautakuntaa, hallinto-oikeutta tai korkeinta hallinto-oikeutta. Jos asian käsittely kuuluu oikaisulautakunnalle, täytäntöönpanon kiellosta tai keskeytyksestä voi päättää myös Verohallinto.

Hallintotuomioistuin antaa täytäntöönpanon kieltoa tai keskeyttämistä koskevan päätöksen, jos verovelvollinen on valituksessaan sitä vaatinut. Verohallinnon on toimitettava tällöin valitukseen liittyvät asiakirjat kiireellisinä hallintotuomioistuimelle, jotta se pystyy antamaan päätöksen täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevaan vaatimukseen mahdollisimman nopeasti.

Pelkkä täytäntöönpanon kielto- tai keskeytyshakemus ilman valituskirjelmää ei käytännössä anna aihetta täytäntöönpanon kieltämiselle tai keskeyttämiselle, koska hakemus tulkitaan tällöin ilmeisen aiheettomaksi. Jotta verot eivät menisi maksamattomina ulosottoon, tulee siis laatia perusteltu oikaisupyyntö samalla kun kielto- tai keskeytyshakemus tehdään.

Uusi veronkantolaki on tullut voimaan 1.1.2017. Jos verolle on määrätty täytäntöönpanon kielto tai keskeytys muutoksenhaun ajaksi, Verohallinto ei voi käyttää palautusta veron suoritukseksi. Jos täytäntöönpanon kielto tai keskeytys on annettu ainoastaan osittaisena, Verohallinto voi käyttää maksua tai palautusta veron suoritukseksi. Osittainen täytäntöönpanon kielto tai keskeytys tarkoittaa ulosotossa esimerkiksi sitä, että omaisuuden ulosmittaus on sallittu, mutta omaisuutta ei saada myydä tai varoja tilittää.