Verohallinnon tekemä veronoikaisu

Tutustu tästä aihealueisiin:

Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi

Verotusta voidaan oikaista Verohallinnon aloitteesta verotuksen päättymisen jälkeen. Verohallinto voi muuttaa verotusta verovelvollisen hyväksi. Muutoksenhaun määräajat riippuvat siitä, minkä verovuoden verotusta oikaistaan. Merkitystä ei ole sillä milloin mainittua verovuotta koskeva päätös tehdään.

Kun veronoikaisu koskee verovuotta 2016 tai aikaisempia vuosia

Verohallinto oikaisee verovelvollisen verotuksen, jos Verohallinto havaitsee, että verovelvolliselle on määrätty virheellisesti veroa. Verovelvollisen hyväksi tuleva verotuksen oikaiseminen on tehtävä tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Perintö- ja lahjaverotuksessa 5 vuoden määräaika lasketaan verotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Verohallinto ei kuitenkaan voi oikaista verotusta, jos asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla oikaisulautakunnan päätöksellä tai hallinto-oikeuden päätöksellä.

Esimerkki
Verovelvollisen vuoden 2016 tuloverotus päättyi 31.10.2017. Verovuotta 2016 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2018 alusta. Oikaisu verovelvollisen hyväksi on tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Esimerkki
Vuoden 2016 kiinteistöverotus päättyi 2.9.2016. Verovuotta 2016 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2017 alusta. Oikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Esimerkki
Perintöverotus on toimitettu 15.5.2016. Perintöverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2017 alusta. Oikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kun veronoikaisu koskee verovuotta 2017 tai myöhempiä vuosia

Verovuodesta 2017 alkaen Verohallinto voi oikaista havaitsemansa verovelvollisen verotusta koskevan virheen verovelvollisen hyväksi virheen laadusta tai sen aiheuttajasta riippumatta. Merkitystä ei ole sillä, onko virhe tapahtunut verovelvollisen ilmoituksessa, Verohallinnon päätöksessä tai muutoin verotuksessa. Merkitystä ei ole myöskään sillä, millainen virhe on kyseessä. Kyseessä voi olla asia-, kirjoitus- tai laskuvirhe tai muu virhe. Verohallinto ei kuitenkaan voi oikaista verotusta, jos asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla oikaisulautakunnan päätöksellä tai hallinto-oikeuden päätöksellä.

Verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Esimerkki
Yksityishenkilön tuloverotuksen verovuosi 2017 päättyy 31.12.2017. Verovuotta 2017 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2018 alusta. Oikaisu verovelvollisen hyväksi on tehtävä viimeistään 2020 loppuun mennessä.

Takaisin ylös

Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi

Kun verotuksen oikaiseminen koskee verovuotta 2016 tai aikaisempia vuosia

Verohallinto voi oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi, jos verovelvollinen on jäänyt osaksi tai kokonaan verottamatta tai hänelle on muuten jäänyt määräämättä säädetty vero. Kyse on yleensä tilanteesta, jossa verovelvollinen on ilmoittanut veroa liian vähän tai veroa on muusta syystä tullut liian vähän maksettavaksi. Myös tilanteessa, jossa veroa on jäänyt ilmoittamatta tai jos veron maksu on jäänyt toteutumatta, verotuksen oikaiseminen verovelvollisen vahingoksi on mahdollinen.

Verotuksen oikaisulle verovelvollisen vahingoksi on asetettu pituudeltaan erilaisia määräaikoja. Määräajat lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta (tulo- ja kiinteistöverotus) tai verotuksen toimittamista seuraavan kalenterivuoden alusta (perintö- ja lahjaverotus).

Yhden vuoden määräaika

Yhden vuoden määräaikana voidaan yleensä oikaista kaikenlaiset virheet tulo- tai kiinteistöverotuksessa. Virheen laadulla ei ole merkitystä. Myöskään sillä ei ole vaikutusta, kuka virheen on aiheuttanut. Verotusta ei kuitenkaan voida oikaista verovelvollisen vahingoksi silloin, jos oikaisun kohteena oleva asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä.

Kahden vuoden määräaika

Kahden vuoden määräaikana voidaan oikaista tulo- tai kiinteistöverotuksen virheet, joissa on kyse Verohallinnon tekemästä kirjoitusvirheestä, laskuvirheestä tai muusta niihin verrattavasta erehdyksestä. Verotuksen oikaisu voidaan tehdä myös silloin, jos virhe on perustunut sivulliselta saatuihin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Viiden vuoden määräaika

Viiden vuoden määräaikana voidaan oikaista sellaiset tulo- tai kiinteistöverotuksessa olevat virheet, jotka ovat aiheutuneet verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Mahdollisuus oikaista virheet verovelvollisen vahingoksi koskee sitä virheellisesti ratkaistua asiaa, jonka ilmoittamisvelvollisuuden verovelvollinen on laiminlyönyt. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiin johtaneilla syillä ei ole merkitystä.

Määräajat lasketaan tuloverotuksen ja kiinteistöverotuksen osalta verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Verohallinto ei kuitenkaan voi oikaista verotusta, jos asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla oikaisulautakunnan päätöksellä tai hallinto-oikeuden päätöksellä.

Esimerkki
Verovelvollisen vuoden 2016 tuloverotus päättyi 31.10.2017. Verovuotta 2016 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2018 alusta.

Esimerkki
Vuoden 2016 kiinteistöverotus päättyi 2.9.2016. Verovuotta 2016 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2017 alusta.

Esimerkki
Perintöverotus on toimitettu 20.11.2016. Perintöverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2017 alusta.

Kun veronoikaisu koskee verovuotta 2017 tai myöhempiä vuosia

Verotuksen oikaiseminen verovelvollisen vahingoksi on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Esimerkki
Yksityishenkilön verovuosi 2017 päättyy 31.12.2017. Verovuotta 2017 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2018 alusta. Oikaisu verovelvollisen vahingoksi on tehtävä 31.12.2020 mennessä.

Esimerkki
Vuoden 2017 kiinteistöverotus päättyi 1.9.2017. Verovuotta 2017 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2018 alusta. Oikaisu verovelvollisen vahingoksi on tehtävä 31.12.2020 mennessä.

Esimerkki
Perintöverotus on toimitettu 14.3.2017. Perintöverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2018 alusta. Oikaisu verovelvollisen vahingoksi on tehtävä 31.12.2020 mennessä.

Verotusta voidaan lähtökohtaisesti oikaista säädetyssä määräajassa virheen laadusta tai perusteesta riippumatta. Veroa ei kuitenkaan voida oikaista, jos Verohallinto on selvittänyt ja nimenomaisesti ratkaissut asian. Hallituksen esityksen (HE 29/2016) perustelujen mukaan vain Verohallinnon aito ja aktiivinen kannanotto muodostaa esteen veron verotuksen oikaisulle verovelvollisen vahingoksi. Asian selvittäminen ja nimenomainen ratkaisu kirjataan Verohallinnon tietojärjestelmään, joten ratkaisu on tarvittaessa todennettavissa. Verotusta voidaan kuitenkin oikaista, jos ratkaisu asiassa on perustunut virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka asiassa on ilmennyt sellaista uutta selvitystä, joka olisi voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Myös päätöksessä oleva kirjoitusvirhe, laskuvirhe tai muu niihin verrattava erehdys voidaan oikaista. Verohallinto ei voi oikaista verotusta, jos asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla oikaisulautakunnan päätöksellä tai hallinto-oikeuden päätöksellä.

Verohallinto voi jättää verotuksen oikaisun verovelvollisen vahingoksi toimittamatta, jos verottamatta jäänyt tulo on vähäinen eikä verotuksen tasapuolisuus taikka verovelvollisen laiminlyöntien laatu tai toistuvuus edellytä verotuksen oikaisun toimittamista.

Takaisin ylös

Veronoikaisun jatkettu ja pidennetty määräaika

Oikaisuajan jatkaminen yhdellä vuodella

Verohallinto voi jatkaa verotuksen oikaisulle verovelvollisen vahingoksi säädettyä kolmen vuoden määräaikaa yhdellä vuodella. Kyseessä on uusi, vuoden 2017 alusta lukien voimaan tullut menettely, joka on tarkoitettu poikkeukselliseksi tilanteissa, joissa verointressi ei ole vähäinen ja oikeita tai riittäviä tosiasiatietoja päätösten tekemiseksi ei ehditä selvittää.

Edellytyksenä verotuksen oikaisuajan jatkamiselle on, että Verohallinnon valvontatoimi on alkanut toisen viranomaisen esimerkiksi tullin tai poliisin antamasta tai muualta saadun tiedon perusteella poikkeuksellisen myöhään taikka se vaatii viranomaisyhteistyötä. Oikaisuaikaa voidaan jatkaa myös silloin kun verovelvollinen on antanut asiaa koskevan ilmoituksen tai muun selvityksen poikkeuksellisen myöhään taikka valvontatoimen kohteena oleva verovelvollinen vaikeuttaa olennaisesti valvontatoimen suorittamista.

Lainkohta on kirjoitettu niin ympäripyöreästi, että kyseisestä prosessinormista on oletettavasti seurauksena useita raivokkaita oikeuskiistoja, joista kiistan ensimmäisenä kohteena on se, olisiko määräaikaa voinut pidentää vai ei. Eli ennen kuin päästään olemaan eri mieltä substanssikysymyksistä, tulee ratkaista prosessinormia koskeva erimielisyys. Aikanaan oikeuskäytäntö ja mahdolliset Verohallinnon ohjeet antavat tähän asiaan vastauksia.

Päätös verotuksen oikaisuajan jatkamisesta on tehtävä ennen kolmen vuoden oikaisuajan päättymistä. Jos Verohallinto on saanut edellä sanotun tiedon, ilmoituksen tai muun selvityksen ennen kolmen vuoden oikaisuajan päättymistä, päätös voidaan kuitenkin tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun tieto, ilmoitus tai muu selvitys on saatu.

Oikaisuajan pidentäminen kuuteen vuoteen

Verotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi eräissä erityistilanteissa kuuden vuoden määräajan kuluessa. Kyseinen oikaisuajan jatkaminen on mahdollinen ainoastaan laissa säädetyin erityisin edellytyksin ja edellytyksistä säädetään tyhjentävästi laissa.

Asiaa koskevassa verotusmenettelylain 56b §:n mukaan verotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi muutoin säädetyn oikaisuajan estämättä kuuden vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta silloin kun verotuksen oikaisun perusteena on VML 31 §:ssä säädetty siirtohinnoitteluoikaisu, VML 31 §:ssä tarkoitetussa etuyhteydessä olevien osapuolten välinen yritys- tai rahoitusrakenteita koskeva järjestely taikka sellainen verovelvollisen verotukseen vaikuttava tieto, joka on saatu kansainvälisessä tietojenvaihdossa muutoin kuin automaattisessa tietojenvaihdossa.

Muulla kuin automaattisella tietojenvaihdolla tarkoitetaan virka-apupyyntöjä ja tilannetta, jossa toisen valtion viranomainen antaa tietoja ilman, että sitä on erikseen pyydetty.

Takaisin ylös

Rikosperusteinen verotuksen oikaisu

Verotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi kolmen vuoden oikaisuajan estämättä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana syyttäjä on nostanut syytteen törkeästä veropetoksesta, veropetoksesta tai lievästä veropetoksesta.

Verohallinto oikaisee edellä tarkoitetun päätöksen siltä osin kuin syyttäjä on peruuttanut syytteen tai syyte on lainvoimaisella tuomiolla tai päätöksellä hylätty tai jätetty tutkimatta.

Rikosperusteinen veronoikaisu voidaan kohdistaa oikeushenkilöön, jos törkeästä veropetoksesta, veropetoksesta tai lievästä veropetoksesta syytetään oikeushenkilön puolesta toiminutta luonnollista henkilöä. Kysymys voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa osakeyhtiön puolesta toiminutta, sen hallintoon kuuluvaa luonnollista henkilöä syytetään veropetoksesta. Tällöin verotuksen oikaisu on mahdollista kohdistaa osakeyhtiöön.

Takaisin ylös