Verovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Valitus otetaan käsittelyyn KHO:ssa vain, jos KHO myöntää valitusluvan. Valitus ja valituslupahakemus tehdään KHO:lle samanaikaisesti.

Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on maksullista. Oikeudenkäyntimaksu korkeimmassa hallinto-oikeudessa on 500 euroa (2018). Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden tilastojen mukaan KHO:lle tehtiin vuonna 2017 veroasioissa 444 valituslupahakemusta. Näissä valituslupa-asioissa valituslupa myönnettiin ainoastaan 86 tapauksessa. Valituslupaa ei myönnetty 345 tapauksessa ja 13 tapauksessa asiaa ei tutkittu tai se raukesi. Vuonna 2016 KHO:lle tehtiin veroasioissa 583 valituslupahakemusta. Näissä valituslupa-asioissa valituslupa myönnettiin vain 111 tapauksessa. Valituslupaa ei myönnetty 464 tapauksessa ja 8 tapauksessa asiaa ei tutkittu tai se raukesi.

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

Tavallinen tiedoksianto tarkoittaa päätöksen toimittamista postitse tavallisella kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Toinen tiedoksiantotapa on saantitodistusmenettely. Verovelvollisen katsotaan saaneen tiedoksi saantitodistuskirjeellä toimitettu päätös saantitodistukseen merkittävän päivämäärän mukaisesti.

Verohallinto on antanut verovalitusasioista, joissa valituksen kohteena on Verohallinnon päätös ohjeen ”Verovalitusmenettelyä koskeva ohje”.

Ennakkopäätösvalitus

Ennakkopäätösvalitus tarkoittaa ns. ohivalitusta, jossa verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeuden asemesta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Yksi valitusaste jää siis väliin. Menettely on ollut mahdollista vuodesta 2014 alkaen.

Edellytyksenä ohivalitukselle on, että korkein hallinto-oikeus myöntää ennakkopäätösvalitusta koskevan valitusluvan. Korkein hallinto-oikeus voi myöntää luvan ennakkopäätösvalitukseen, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Käytännössä menettelyyn voivat siirtyä vain merkittävät laintulkintaa koskevat tapaukset. Tällaisen tarpeen tunnistaminen ja vaatimuksen tekeminen edellyttävät hyvää ammattitaitoa.

Lisäksi ennakkopäätösvalitusta koskevan luvan myöntäminen edellyttää valitusasiassa toisena osapuolena olevan antamaa kirjallista suostumusta. Oikeudenkäynnin osapuolilla tarkoitetaan verovelvollista ja veronsaajien oikeudenvalvontayksikköä.

Ennakkopäätösvalitusta koskevaa lupaa haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituskirjelmällä, joka sisältää sekä lupahakemuksen että valituksen. Määräaika valituskirjelmän jättämiselle on 60 päivää siitä, kun muutoksenhakija on saanut oikaisulautakunnan päätöksestä tiedon. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika on 60 päivää, ja se lasketaan oikaisulautakunnan päätöksen tekemisestä. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Verohallintoon.

Verohallinnon on varattava ennakkopäätösvalitusta koskevassa asiassa toiselle osapuolelle tilaisuus suostumuksen antamiseen. Määräaika suostumuksen antamiselle on 30 päivää siitä, kun suostumusta koskeva kuulemiskirje on annettu osapuolelle tiedoksi. Suostumuksen saatuaan Verohallinto siirtää asian 30 päivän määräajan täytyttyä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Verohallinnon on ilmoitettava siirrosta osapuolille ja asiassa toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Suostumuksen antaja voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen 30 päivän määräajan kuluessa Verohallintoon toimitetulla kirjallisella ilmoituksella.

Verohallinto siirtää asian toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle, joka käsittelee asian sille osoitettuna valituksena, jos ennakkopäätösvalitusta koskevaa lupahakemusta ei ole toimitettu Verohallintoon määräajassa tai jos osapuoli ei anna suostumusta tai peruuttaa suostumuksensa. Korkein hallinto-oikeus siirtää valituksen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi valituksena, jos korkein hallinto-oikeus ei myönnä valituslupaa. Asia siirretään hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi valituksena, jos hakija peruuttaa ennakkopäätösvalitusta koskevan lupahakemuksen.

Takaisin ylös