Yleistä muutoksenhausta veroasioissa

Verotuksen muutoksenhakua on uudistettu 1.1.2017 voimaantulleilla säännöksillä. Verotusmenettelylakia on muutettu ja lisäksi 1.1.2017 alkaen on tullut voimaan uusi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaki sekä uusi veronkantolaki.

Verotusmenettelylaki

Verotusmenettelylaissa säädetään verotusmenettelystä ja muutoksenhausta verotukseen. Verotusmenettelylakia sovelletaan yhtiöiden tuloveroon, yksityishenkilöiden tuloveroon, perintö- ja lahjaveroon, varainsiirtoveroon, kiinteistöveroon, kunnallisveroon, osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloveroon, kirkollisveroon, Kansaneläkelaitokselle suoritettavaan sairausvakuutusmaksuun sekä henkilön yleisradioveroon ja yhteisön yleisradioveroon.

Oma-aloitteiset verot

Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroa, jonka määrän verovelvollinen on velvollinen itse laskemaan ja maksamaan laissa säädettynä eräpäivänä. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakia sovelletaan niiden verojen ja maksujen verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun, joista säädetään muun muassa arvonlisäverolaissa, arpajaisverolaissa, apteekkiverolaissa, eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa laissa, ennakkoperintälaissa, työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetussa laissa ja ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa sekä muissa vastaavia tilanteita koskevissa laeissa.

Veronkantolaki

Veronkantolakia sovelletaan verotusmenettelystä annetussa laissa ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettujen verojen ja maksujen maksamisessa, palauttamisessa ja perimisessä noudatettavaan menettelyyn.

Mihin verotuksen muutoksenhaun uudistus tähtää?

Verotuksellisten uudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää, selkeyttää ja modernisoida Verohallinnon kantamien verojen verotus- ja veronkantomenettelyä. Kaikkien verolajien muutoksenhakua koskevat säännökset on yhtenäistetty. Verotukseen haetaan muutosta kaikissa Verohallinnon tehtäväalaan kuuluvissa veroissa aina ensiasteena verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisulautakunnan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), mikäli KHO myöntää verovelvolliselle valitusluvan.